Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Projekt Propojená škola

Projekt Propojená školaStránky projektu Propojená škola

Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje v souladu s DZVRVS ÚK.

Prioritou projektu je podpora malotřídních škol ze znevýhodněných regionů ÚK - Šluknovsko, Lounsko, Mostecko.

Doba trvání projektu

1.12.2009-30.11.2011

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit projektu chceme vytvořit podmínky pro kontinuální zvyšování kvality počátečního vzdělávání cílových skupin se zaměřením na podporu individuálního potenciálu žáků, na oblasti rozvoje tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání a zpracování informací, využití nových technologií ve vzdělávání a na rozvoj fungující kooperace ve vztahu učitel-žák. Souborem aktivit projektu budeme reagovat na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání a doplníme tak velmi efektivně znalosti a praktické dovednosti cílových skupin v regionu, s vazbou na dlouhodobý záměr ÚK.

Realizace aktivit projektu pozitivně ovlivní budoucí kvalitu výuky na základních školách v Ústeckém kraji.

Dílčí cíle

Realizovat cíle projektu za podpory 2 informačních seminářů, sérií vzdělávacích modulů pro učitele/žáky motivační soutěží, provozem E-center samostatného studia, implementací školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů), zpracováním ucelené metodické příručky a dalšími podpůrnými akcemi projektu.

a) Oslovit a motivovat cílovou skupinu a prezentovat aktuální formy, metody a praktické možnosti eLearningového vzdělávání. Zmonitorovat zkušenosti a potřeby cílové skupiny ve vztahu k zavádění ICT do výuky i mimo ni, zmapovat předešlé zkušenosti popř. další poznatky. Na základě monitoringu přizpůsobit praktickou část aktivit projektu a maximálně tak zohlednit potřeby cílové skupiny ve vztahu k efektivitě vzdělávacích aktivit projektu.

b) Rozvinout znalosti, schopnosti a dovednosti žáků zaměřené na motivaci k praktickému využití ICT ve výuce i mimo ni, osvojení si práce s eLearningovým prostředím a na správu školních portálů a to prostřednictvím série 10 vzdělávacích kurzů s podporou elektronických modulů pro celkem 100 žáků. Délka jednoho kurzu celkem 8 hodin, kurz – 2 části.

c) Rozvinout a doplnit praktické dovednosti učitelů v oblastech využití a praktického zavádění školních vzdělávacích portálů a jejich administraci a správu a to prostřednictvím série 3 vzdělávacích kurzů s eLearningovou podporou pro celkem 30 učitelů. Délka jednoho kurzu celkem 5 hodin prezenčně 10 hodin eLearning (rozdělit kurzy dle oblasti)

d) Podpořit a zefektivnit partnerství a vazby mezi učitelem a žákem prostřednictvím podpory cílené kooperace při tvorbě školních komunikačně - vzdělávacích portálů, a to pomocí cíleného rozdělení kompetencí při přípravě a provozu portálu.

e) Podpořit vývoj a realizaci ucelených interních školních komunikačně - vzdělávacích portálů v celkem 10 školách na území Ústeckého kraje (prostřednictvím aktualizace a implementace administračního softwaru žadatele) zaměřených na:

  • využití ICT s prvky eLearningu, včetně autotestování, které zefektivní mimoškolní přípravu žáka a rozvoj klíčových kompetencí
  • komunikaci učitel-žák-rodič (el. třídní kniha, diskuse, chat, ankety apod.)
  • využívání tzv. e-knihoven, sdružujících elektronické učebnice, multimediální prezentace, studijní opory
  • prezentaci školy a ESF

f) Podpořit vytvoření tzv. E-center samostatného studia v celkem 10 školách na území Ústeckého kraje a vybavit je IT technikou včetně připojení na internet a potřebným software (podpořené osoby – návštěvníci centra – žáci školy a učitelé)

g) Podpořit rozvoj partnerství a sítí jednotlivých škol v rámci ÚK a prohloubit spolupráci a přenos zkušeností mezi jednotlivými typy škol, včetně spolupráce se vzdělávacími institucemi a vysokými a středními školami a to prostřednictvím

  • realizací 2 konferencí s tematickými workshopy pro celkem 60 osob z řad cílových skupin
  • zpracováním ucelené metodiky pro zavádění interních školních komunikačně vzdělávacích systému (výhody a rizika portálu – jak jim předcházet, metodika hodnocení práce žáka a učitele, využití portálu pro komunikaci učitel – rodič, a prezentaci školy apod.)

Fotogalerie

Děti pracující na počítači
Děti pracující na počítači
Děti pracující na počítači
Chlapec u kopírky