Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuality > Zahájení školního 2021-22 pro 1.třídu

Zahájení školního 2021-22 pro 1.třídu1. září budou děti slavnostně přivítány ve své kmenové třídě od 8:10. Prosíme zákonné zástupce o příchod 10 minut před zahájením.

Na slavnostní přivítání zveme rodinné příslušníky do dané třídy (v případě, že na sobě pociťujete známky infekčního onemocnění, do školy nechoďte, nebudete vpuštěni)

Prosíme o dodržení hygienických opatření (dezinfikování rukou při vchodu do budovy, nutný je respirátor na ústech během celého pobytu ve škole).

V tento první školní den není potřeba nosit školní tašku a přezůvky.

Časový rozvrh pro první dny:
1. 9. 2021 - 1 hodina (konec cca 8:50)
2. a 3. 9. 2021 - 3 hodiny (konec cca 10:50)

od 6. 9. 2021 dle rozvrhu

Všem dětem přejeme krásný zbytek prázdnin a v září se na ně budeme těšit!

Testování žáků

Bude probíhat samotestování žáků 2.9., 6.9. a 9.9. vždy 1. vyučovací hodinu ve třídě

Je možné individuální testování za přítomnosti zákonného zástupce (je možno testovat se vlastními testy)

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

Otestovaní žáci budou moci při výuce ve třídě sedět bez nasazené ochrany dýchacích cest

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku

Opatření školy

Ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem

Pokud se žák  nepodrobí testování, bude se moci  účastnit výuky ve škole, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školských zařízeních)

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s testováním a nošením ochranných prostředků žáka ve škole

Zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost řediteli školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, doporučeným dopisem na adresu školy nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence

Těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace

Ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku

Harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě

Účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím

V případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf